Nieuw bestemmingsplan voor Wijk aan Zee is aangepast

In de afgelopen twee jaar hebben veel Wijk aan Zeeërs en Beverwijkers gereageerd op het nieuwe bestemmingsplan voor Wijk aan Zee. Door acties, de petitie en inspraakbrieven hebben we een aantal belangrijke bezwaren uit het eerste voorstel bij de gemeente neergelegd.
In het nieuwe voorstel dat op 13 december a.s. in de gemeenteraad besproken gaat worden, zien we dat onze bezwaren tot wijzigingen hebben geleid.
Ook zijn veel zaken naar aanleiding van de inspraakreacties aangescherpt: meer aandacht voor duurzaamheid en duidelijker regels voor logies, waarmee ongewenste woonvormen kunnen worden voorkomen.
We zijn nu in de fase van de besluitvorming door de gemeenteraad gekomen. Op 13 december is er een commissievergadering,waarin mensen die een zienswijze hebben ingediend, hun zienswijze kunnen toelichten. De kustbeschermers zullen dat namens ook de petitie-ondertekenaars gaan doen. Inspraak is dus in deze fase niet meer mogelijk, wel kan er na een raadsbesluit ( verwacht in januari) nog een beroep bijde Raad van State kunnen worden aangetekend.

De wijzigingen en onze reactie daarop

Heliomarebebouwing lager

De toegestane hoogbouw bij Heliomare wordt drie meter lager en ook erg belangrijk: deze hoogte mag alleen achter Heliomare, zodat de bestaande zichtlijn naar de duinen kan blijven bestaan.
Op de plaats van de gesloopte houten school kunnen volgens het nieuwe omgevingsplan eensgezinswoningen worden gebouwd.
De kustbeschermers willen graag dat dit woningen worden, die op het duin geen nadelige invloed hebben. Dus woningen, die nauwelijks infrastructuur behoeven: geen gasleidingen en geen parkeerplaatsen,versteningen en wegen in dit gebied.
Het is nu verder aan Heliomare om met een goed plan te komen, waarvoor vanwege het nieuwe soort bestemmingsplan (omgevingswet) ook nog draagvlak moet worden gevonden.
Met andere woorden: op concrete plannen kan in de toekomst nog wel invloed worden uitgeoefend. Hoe groot die invloed in de praktijk is, is nog niet duidelijk.

Dorpsduinen

In het hele plan is ook als gevolg van onze gesprekken met ambtenaren en wethouders vastgelegd van welk peil nu precies de bouwhoogte wordt berekend. Zo kan er niet al te creatief meer mee worden omgegaan.
Wat ons teleurstelt, is dat er nog steeds toestemming lijkt te komen om op de plaats van de school en Juttersoord in de toekomst woningen te kunnen bouwen. Het gaat dan om maximaal ongeveer 15 woningen. Wij zijn van mening dat je daarvoor de randen van dit unieke stuk duingebied niet moet opofferen. Woningen geven veel meer overlast op de omringende natuur dan de huidige functies.
En gezien de grote kavels gaat het hier om villa’s die niet zijn weggelegd voor de gemiddelde Wijk aan Zeeër. Daarom willen we dit niet.

Wat willen we anders?

In de petitie vroegen we om een beschermde status voor de Dorpsduinen, inclusief de randen. Die vinden we niet terug in het plan. Dit unieke duin is -gelet op de natuur- en cultuurhistorische waarden – gelijkwaardig aan de Dorpsweide, die wél als beschermd wordt bestemd. We verzoeken de gemeenteraad daarom de Dorpsduinen als nog op te nemen als beschermd dorpsgezicht.

Op de plek van de school en Juttersoord kan dan geen andere bebouwing komen en je kunt het gebied op termijn dus weer aan het duin teruggeven.
Waarom zou je hier -hooguit 15- villa’s bouwen? Die dragen echt niet bij aan het behoud van de voorzieningen in het dorp!

Voor het andere deel , de plek van de  Moriaen,  willen we – ook weer op termijn natuurlijk – iets unieks voor Wijk aan Zee: een zgn. co-housingproject.
Dat houdt in: betaalbare wooneenheden voor jongeren, gezinnen en ouderen, met daarbij een aantal gemeenschappelijke voorzieningen. Belangrijk bij dit soort projecten is de gezamenlijke eigendom of verantwoordelijkheid, niet alleen voor het beheer van de locatie, maar ook het sociale aspect van de zorg voor elkaar.

Het lijkt erop dat daarvoor in het bestemmingsplan niets hoeft te worden gewijzigd: Het totaal aantal van 35 wooneenheden van W1 zou hier kunnen worden gesitueerd. Het is ons niet geheel duidelijk of de maatschappelijke functie van deze ontwikkelingslocatie nu wel of niet een strikte vereiste is.  Wij pleiten voor een en/of situatie, zodat er voor een project van cohousing meer kansen liggen.

We verzoeken de raad het bestemmingsplan op de hier ingebrachte punten te wijzigen. Een kleine wijziging, die grote gevolgen kan hebben voor het geluk van veel Wijk aan Zeeërs .

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren