Kustpact

Landelijk Kustpact is er nu echt

Op 21 februari hebben kustprovincies en kustgemeenten onder leiding van minister Schultz van Haegen het nationale kustpact getekend. Het is een convenant waarin afspraken staan over grenzen aan nieuwe recreatieve bebouwing op het strand en in de duinen. Meer dan 60 organisaties en overheden onderschrijven de afspraken om de openheid van de kust te behouden. Namens de coalitie Bescherm de kust ondertekenden o.a. Natuurmonumenten en Stichting Duinbehoud het kustpact.

Kustpact

Ongerept strand of duin blijft ongerept. In gebieden buiten de bebouwde kom waar nu geen recreatieve bebouwing is mag niet gebouwd worden, dat is de grote winst van het nieuwe kustpact.

Balans tussen bescherming en bebouwing

Er is in het kustpact gezocht naar een balans om de ongerepte kust te behouden maar de kust niet helemaal op slot te zetten voor bebouwing. Zo mogen recreatieve bouwprojecten die al worden uitgevoerd of waarover al afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld een vergunning nog doorgaan. Ook mag er bebouwd worden in gebieden waar al bebouwing staat, zoals in de badplaatsen aan de Hollandse kust.

Afspraken over de kust

  • Alle betrokken overheden spreken de intentie uit om in duinen en op het strand géén nieuwe bebouwing toe te staan. Uitzondering zijn bouwplannen waarover al afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld een bestemmingsplan of vergunning; die kunnen nog doorgaan. Dit geldt voor alle recreatieve bebouwing, dus ook voor seizoensbebouwing.
  • Langs de hele kust wordt alle bebouwing scherp begrenst in daarvoor aangewezen zones. Daarbuiten is géén ruimte is voor nieuwe recreatieve bebouwing. Deze afspraken komen in provinciale verordeningen te staan.
  • Het kustpact bevat harde procesafspraken hoe een en ander wordt opgenomen in het beleid van Rijk, provincies en gemeenten.
  • Het kustpact benoemt en onderschrijft de te beschermen kernwaarden van de kust: grootschaligheid, natuurlijkheid, vrij zicht, contrast tussen bebouwd en niet bebouwd gebied.
  • Het kustpact erkent dat onze kust van grote waarde is voor landschap, natuur, economie en mensen.
  • De bebouwing moet de kernwaarden van de kust respecteren of zelfs versterken.
  • Alle relevante partijen zoals overheden en maatschappelijke organisaties onderschrijven het kustpact.

Kustpact is een compromis

In zo’n complexe onderhandeling met tientallen betrokken overheden is het onmogelijk om al onze wensen te bereiken. Zo spreekt het kustpact zich niet uit over  het binnenland grenzend aan de duinen. Maar dankzij dit pact ziet de kust er over 20 jaar echt ongerepter uit dan zonder deze afspraken!

Nieuwe bebouwing in bebouwde gebieden

Plannen die al gebouwd worden of waarover al openbare besluitvorming is geweest vallen buiten de nieuwe afspraken. Dit geldt ook voor bouwprojecten binnen het bestaande bebouwde gebied zoals bijvoorbeeld de badplaatsen van de Hollandse kust.

Na het sluiten van dit kustpact gaan de kustprovincies zones aangeven waar ruimte is voor recreatieve nieuwbouw en waar definitief geen plaats is voor bebouwing. Deze zones komen in provinciale verordeningen te staan. Daarmee worden de gemaakte afspraken van het kustpact omgezet van intenties naar harde regels.

Blijf alert op bouwplannen

De coalitie Bescherm de kust houdt de uitwerking van het kustpact bij provincies en gemeenten goed in de gaten houden. Ze blijven er bovenop zitten en als het nodig is maken ze bezwaar tegen bouwplannen.

Houd jij ook een oogje in het zeil? Kom je nieuwe bouwplannen tegen bij jou in de buurt? Laat het weten op het forum Kustbeschermers  en zoek andere Kustbeschermers om samen in actie te komen.

Wat er aan voorafging

In oktober 2016 heeft minister Schulz met de kustprovincies, waterschappen, gemeenten, Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (namens de Coalitie Bescherm de Kust), als ook de drinkwaterbedrijven, ANWB, StrandNederland, NBTC en Staatsbosbeheer een principe overeenkomst bereikt over het Kustpact.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren